/files/kioritz/movie/36V.flv
36Vリチウムイオンバッテリー
/files/kioritz/movie/RVH650.flv
乗用管理機 RVH650
/files/kioritz/movie/RVH40G.flv
RVH40Gシリーズ